Reklamační řád

Článek 1

Základní ustanovení
1.
Tento reklamační řád vydává společnost PEVASHOP s.r.o. se sídlem Jáchymova 63/3, Praha 1, Česká republika, IČ 07775377 (dále jen „Prodávající“), telefon +420 601 111002 www.klenotyshop.cz
2.
Reklamační řád upravuje v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také „NOZ“), práva spotřebitele z odpovědnosti za
vady zakoupeného zboží a za vady díla spočívajícího v opravě nebo úpravě zboží nebo ve zhotovení
věci na zakázku na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi Prodávajícím a spotřebitelem (dále jen
„Smlouva o dílo/Reklamační list“).

Článek 2

Právo spotřebitele na reklamaci vadného zboží
1.
Prodávající odpovídá spotřebiteli za vadu, kterou má zboží při jeho převzetí spotřebitelem, a za vadu, která se u tohoto zboží vyskytne ve lhůtě 24 měsíců po převzetí zboží spotřebitelem. V případě koupě má zboží vadu, nemá-li vlastnosti uvedené v ust. § 2161 NOZ. V případě „Smlouva o dílo/Reklamační list“ má zboží vadu, neodpovídá-li provedení opravy, úpravy nebo zhotovení zboží ujednání obsaženému v příslušné „Smlouva o dílo/Reklamační list“
2.
Další práva spotřebitele, která se ke zboží váží, tím nejsou dotčena.

Článek 3

Místo, způsob a lhůta pro uplatnění reklamace
1.
Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) koupeného zboží je spotřebitel oprávněn uplatnit u
Prodávajícího v místě Provozovny.
2.
Při reklamaci je spotřebitel povinen předložit Prodávajícímu zboží, jež
reklamuje, příslušný certifikát, který spotřebitel k zakoupenému zboží obdržel, a originál dokladu o koupi.
3.
Spotřebitel je povinen vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté kdy ji zjistil, resp. při dostatečné péči a včasné prohlídce zjistit mohl, nejpozději však v záruční lhůtě, která činí 24 měsíců od převzetí zboží.
4.
Do záruční doby se nepočítá doba, po kterou má Prodávající zboží u sebe za účelem vyřízení
reklamace, tj. doba ode dne uplatnění reklamace do dne, kdy spotřebitel byl povinen zboží po vyřízení reklamace převzít.
5.
Je-li reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za nové, začne běžet záruční doba znovu ode dne
převzetí nového zboží spotřebitelem.

 

Článek 4

Reklamační řízení
1.
Zboží k reklamaci převezme od spotřebitele pracovník pověřený Prodávajícím.
2.
O přijetí zboží k vyřízení reklamace vystaví smluvní strany reklamační list, jehož jedno vyhotovení vydá Prodávající spotřebiteli. V reklamačním listu spotřebitel uvede, jakým způsobem spotřebitel požaduje vadu odstranit (viz. čl. 5 odst. 2 až 4).
3.
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří
pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená k odbornému posouzení vady.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů
ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
4.
O datu ukončení reklamačního řízení bude spotřebitel Prodávajícím informován formou SMS zprávy
na telefonní číslo uvedené v reklamačním protokolu, případně emailem zaslaným na spotřebitelem
uvedenou emailovou adresu.
5.
Spotřebitel je povinen převzít si zboží po vyřízení reklamace nejpozději ve lhůtě
30 dnů, nedohodne-li se s Prodávajícím jinak.

 

Článek 5

Vyřízení reklamace
1.
O vadu zboží nejde v případě běžného opotřebení zboží způsobeného obvyklým používáním ani v případě poškození zboží způsobeného spotřebitelem, např. mechanickým působením na zboží (např. náraz, úder, přetržení, zlomení, odštípnutí atd.), chemickým působením na zboží atd. Právo z vadného plnění spotřebiteli rovněž nenáleží, věděl-li před převzetím koupeného zboží o jeho vadě.
2.
Reklamace vady zakoupeného zboží nebo zboží zhotovovaného na zakázku může být vyřízena těmito způsoby:
a) bezplatným odstraněním vady, je-li vada odstranitelná
b) výměnou vadného zboží za bezvadné, resp. výměnou vadné části zboží, je-li vadná jen jeho část
c) poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny,
d) odstoupením od smlouvy a vrácením vadného zboží Prodávajícímu oproti vrácení zaplacené kupní ceny
e) odmítnutím reklamace jako neoprávněné v případě, že se nejedná o vadu, za kterou
Prodávající odpovídá (viz. odst.1 tohoto článku) nebo v případě uplatnění vady po uplynutí
lhůty 24 měsíců od převzetí zboží.
3.
Spotřebitel je oprávněn požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze
vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu
vadné součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady
neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné
odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu vadné součásti, má spotřebitel i v případě
odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro
větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li
spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho vadné součásti nebo na jeho opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho vadnou součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
4.
Reklamace vady provedené opravy nebo úpravy může být vyřízena těmito způsoby:
a) bezplatným odstraněním vady provedené opravy nebo úpravy, je-li vada odstranitelná
b) poskytnutím přiměřené slevy z ceny prováděné opravy nebo úpravy
c) odmítnutím reklamace jako neoprávněné v případě, že se nejedná o vadu, za kterou Prodávající odpovídá, nebo v případě uplatnění vady po uplynutí lhůty 24 měsíců od převzetí opraveného/upraveného zboží.

 

Článek 6

Závěrečná ustanovení
1.
Právní vztahy při reklamaci zboží a služeb tímto Reklamačním řádem neupravené se řídí obecně
závaznými právními předpisy České republiky, zejména NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, vždy v platném znění.
2.
Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.6.2020.

 

V Praze dne 1.6.2020
Václav Ouda – jednatel společnosti
PEVASHOP s.r.o.
Jáchymova 63/3
110 01 Praha 1- Josefov

 

 

0 ks
Košík: 0
0 ks